Logo CEP

Projektovým manažerem

Kontakt: 495 582 667

info@cep-rra.cz

Projektový management

Aktuální nabídka

Rekvalifikační kurz Manažer projektu, Administrátor projektu

Centrum evropského projektování a.s.
Československé armády 954/7
500 03 Hradec Králové

Podrobnosti (PDF)


Chci se registrovat Mám dotaz

Úvod

Kdo

CEP je regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje zabývající se mimo jiné rozvojem vzdělávání v oblasti projektového řízení.

Jsme první organizací, která získala autorizaci na území České republiky oprávněnou udělovat státem uznanou profesní kvalifikaci Manažer projektu, Administrátor projektu.

Co

Nabízíme jedinečnou příležitost absolvovat rekvalifikační kurz pro dané profese i státní zkoušku pod jednou střechou.

Získaný certifikát je platný na území ČR, absolvovaný kurz je však zároveň adekvátní přípravou pro získání mezinárodního certifikátu projektového řízení IPMA.

Proč

Zvýšením své kvalifikace získáváte konkurenční výhodu na trhu práce.

Díky získaným odborným znalostem a dovednostem zvyšujete svůj osobní přínos pro vaši organizaci.

Jako Manažer či Administrátor projektu máte širokou škálu uplatnění v komerční, neziskové i státní sféře.

Komu

Kurzy jsou určeny pracovníkům, kteří se již pohybují v oblasti projektového řízení a rádi by si doplnili odborné vzdělání.

Osobám, které teprve hledají své profesní uplatnění v oblasti projektového řízení.

Uchazečům o pozici Manažer projektu či Administrátor projektu ve státní sféře, kde je certifikace často součástí požadavků na uchazeče.

Fyzickým i právnickým osobám zabývajícím se konzultační či realizační činností v oblasti řízení projektů, a to jak v komerční, tak nekomerční sféře.

Jak

Kurz je koncipován s důrazem na propojení teorie a praxe.

Vysoce kvalifikovaný lektorský tým profesionálů s mnohaletými zkušenostmi z praxe dokáže účastníky připravit nejen na státní zkoušku, ale především na reálné situace, které mohou během realizace projektů nastat.

Struktura výuky je nastavená tak, aby účastníkům nebránila ve vykonávání běžného povolání. Jedná se o kombinaci prezenčního studia a e-learningu.

E-learning demo

Vyzkoušejte zdarma první lekci
e-learningového kurzu a ověřte si své znalosti v klíčových termínech projektového řízení.


4 kroky k získání profese

1. Registrace

Přes jednoduché registrační rozhraní se přihlásíte do kurzu, který Vám vyhovuje. Veškeré informace o termínech a obsahové stránce kurzu naleznete zde. Po úspěšném dokončení registrace obdržíte potvrzovací email. Dva týdny před začátkem kurzu vám budou zaslány podrobné organizační informace. Cena rekvalifikačního kurzu je 15 000 Kč. Na tuto částku vám bude vystavena faktura, kterou obdržíte během první lekce kurzu. Pokud nefakturujete bude možné částku uhradit převodem před začátkem kurzu.

2.Studium

Kurz je rozdělen do 10 výukových dnů a dohromady čítá na 150 výukových hodin. Výuka probíhá vždy jedenkrát za 14 dní od 9:00 do 16:00 přímo ve školícím středisku CEP v Hradci Králové. Další studium probíhá formou e-learningu. Každá z deseti kapitol obsahuje souhrnný test, takto si můžete neustále doplňovat a ověřovat dosažené znalosti.

3. Závěrečná zkouška

Po úspěšném absolvování závěrečného testu je účastník připuštěn ke zkoušce před státem autorizovanou osobou. Zkouška proběhne v předem určeném termínu. Skládá se z písemné části a ústní obhajoby. Délka zkoušky je cca 1- 2 hodiny. Pokud účastník u zkoušky neuspěje má právo na jeden opravný termín.

4.Získání certifikace

Po úspěšném složení zkoušky účastník získá úředně ověřený certifikát, kterým se později prokazuje jako profesionální Manažer projektu nebo Administrátor projektu. Certifikát je platný na území ČR.

Administrátor & Manažer projektu


Manažer projektu

 • Absolvent kurzu je schopen samostatně vést komplexní projekt ve všech fázích realizačního procesu.
 • Dokáže projekt zajistit z časového, rozsahového i finančního hlediska.
 • Dokáže uplatnit analytické postupy v oblasti řízení rizik, změn a vynaložených investic.
 • Ovládá formální zpracování projektové dokumentace. Je schopen efektivně využívat technickou podporu při řízení projektů.
 • Osvojí si techniky sestavení a vedení projektového týmu.
 • Je schopen projekt prezentovat a komunikovat jej se všemi zainteresovanými stranami.

Administrátor projektu

 • Absolvent kurzu je schopen zajistit kompletní administrativní podporu při řízení projektu ve všech fázích realizačního procesu.
 • Dokáže zpracovávat potřebné podklady a formální dokumentaci projektu.
 • Orientuje se v základních principech a procesech řízení projektu.
 • Je schopen zajistit koordinovat získávání a vynakládání zdrojů.
 • Dokáže zpracovávat dokumentaci spojenou s vyhodnocováním projektu z ekonomického hlediska.

Účastník kurzu se sám v průběhu kurzu rozhoduje, zda bude absolvovat zkoušku pro získání profese Manažer projektu nebo Administrátor projektu. Ačkoli je obsah kurzu pro obě profese shodný, nároky na Manažera jsou při závěrečné zkoušce vyšší, neboť je na rozdíl od Administrátora v praxi schopen pracovat zcela samostatně.


Příklady dokumentace ke stažení

Analýza rizik
(PDF, DOC)

Dokument obsahuje šablonu a praktickou ukázku správně vyplněného dokumentu.

Analýza zainteresovaných stran
(PDF, DOC)

Dokument obsahuje šablonu a praktickou ukázku správně vyplněného dokumentu.

Logický rámec projektu
(PDF, DOC)

Dokument obsahuje šablonu a praktickou ukázku správně vyplněného dokumentu.

WBS – Hierarchický rozpad prací
(PDF, DOC)

Dokument obsahuje šablonu a praktickou ukázku správně vyplněného dokumentu.

Zadávací listina projektu
(PDF, DOC)

Dokument obsahuje šablonu a praktickou ukázku správně vyplněného dokumentu.

Další kurzy

Veřejné zakázky

Školení zaměřená na zadávání veřejných zakázek dle zákona a zadávání zakázek v dotačních programech. Získáte přehled o průběhu zadávacích řízení, termínech a lhůtách, požadavcích na zpracování nabídky i nejčastějších pochybeních v zadávacích řízeních.

Projektové řízení

Školení se zaměřují na všechna klíčová témata pro rozvoj znalostí projektového manažera, včetně měkkých dovedností. Kurzy vás připraví za získání certifikace v oblasti projektového řízení (IPMA). Témata jsou rozšířena o specifika dotačních projektů.

Dotační management

Kurzy zaměřené na praktické představení pravidel jednotlivých dotačních titulů a všech podmínek, které musí dotační projekty splňovat, a to jak z legislativního, tak věcného hlediska. Naučíme vás, jak připravit projektovou žádost, zpracovat monitorovací zprávy či žádosti o platby. Součástí kurzu je také řízení projektu po finanční stránce.

Přejete si zasílat aktuální informace o pořádaných kurzech?

Náš školící tým

Mgr. Věra Sakslová

Mgr. Věra Sakslová

Projektový manažer, personalista

Vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové. V rámci projektového řízení s specializuje na neinvestiční projekty. Je držitelkou certifikátu IPMA D.

V rámci lektorské činnosti se specializuje na školení v oblasti příprava na certifikace IPMA a řízení neinvestičních dotačních projektů.

Ing. Iva Krunčíková

Ing. Iva Krunčíková

Ředitelka, prokuristka

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V rámci projektového řízení se specializuje na investiční  projekty a neinvestiční programy. Je držitelkou certifikátu IPMA level C (certifikovaný projektový manažer).

V rámci lektorské činnosti se specializuje na školení v oblasti projektového řízení,příprava na certifikace IPMA, příprava žádostí o dotaci a řízení investičních dotačních projektů.

Reference

Do kurzu projektového řízení jsem se přihlásila s očekáváním získání celkového přehledu v oblasti projektového řízení a praktické aplikace jeho nástrojů a technik. S potěšením mohu vyjádřit svoje poděkování jak zkušeným lektorům, tak i všem účastníkům kurzu, díky nimž byla tato moje očekávání beze zbytku naplněna. Vzhledem k různorodému profesnímu původu účastníků kurzu jsme se během teoretických i praktických lekcí vzájemně obohacovali poznatky, které budeme moci využít nejen ve svých profesích, ale i v soukromém životě. Osobně shledávám kurz projektového řízení velmi přínosným.

Ing. Veronika Tomková

referentka odboru rozvoje, investic a majetku
města Dvůr Králové nad Labem
Kurz byl v dobrém formátu s dobrou obsahovou skladbou. Lektoři byli vždy připraveni a jednotlivé lekce mi byly přínosem. Přesto, že mám nějaké zkušenosti s vedením projektů, vždy jsem při výuce našel něco, co mne obohatilo a co mohu v praxi využít. Domnívám se, že každý absolvent kurzu je schopen se orientovat v problematice vedení projektů a i ti úplní začátečníci si jistě poradí s menším projektem. Dle mého názoru kurz naplnil svůj účel.

Jako bonus považuji časté diskuse, které byly vedeny lidmi, jak ze státní správy, tak i ze soukromého sektoru. Střet obou světů mne neméně obohatil.

RNDr. Petr Vysloužil

ředitel společnosti Hespro spol. s.r.o.

Školení Projektový manažer, které jsem absolvovala, hodnotím jako velmi dobře připravené ze strany lektorů – kvalitní studijní materiály a forma shrnutí látky. Školení probíhalo v příjemném prostředí, lektoři projevili vstřícný přístup ke všem účastníkům školení. Během přednášky bylo možné se zapojit do diskuse.

Nejpřínosnější byly workshopy, kde byla probíraná látka prakticky procvičena na třech různých projektech. Vyhovovala mi také forma e-learningového studia, kde byly některé prvky podrobněji vysvětleny a zároveň jsem si mohla ověřit pochopení tématu na testových otázkách.

Na školení jsem získala hodně nových informací o projektovém řízení, což je dáno tím, že jsem neměla zkušenosti s projektovým řízením. Školení bych doporučila všem, kteří  se chtějí zorientovat v problematice projektového řízení.

Ing. Jana Luštinová

Soukromá osoba

Absolvované školení v rámci Projektu reg. č.  CZ.1.07/3.2.10/03.0019 „Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi“, mne zaujalo již svým názvem odpovídající současným trendům v oblasti nabídek a získávání dotací z EU. Na školení jsem se přihlásila s  různorodými očekáváními. Velmi dobře probíhala organizační stránka školení, s aktivním přístupem v oblasti průběžné a aktuální informovanosti nás frekventantů. Součástí každého setkání byly workshopy s diskusemi a prezentacemi nás, frekventantů. Přínosem výuky byla účast lektorů s bohatými zkušenostmi v oblasti zpracování a řízení různých projektů.

Celkově, ale kurz hodnotím kladně – měla jsem možnost si utřídit pojmy používané v terminologii EU projektů, získat nové náměty a možnosti, jak postupovat v rámci efektivnější přípravy, řízení, kontroly, ale i vyhodnocení projektů.

PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.

prorektorka pro strategii a rozvoj
Univerzita Hradec Králové

Absolvovaný kurz Manažer projektu hodnotím velice kladně. Umožnil mi osvojit si teoretické základy projektového řízení a orientaci v jeho pojmech.  Na konkrétních modelových příkladech, které vycházejí z bohaté praxe pořádající organizace, jsem měl možnost si nabyté informace ihned prakticky vyzkoušet, a to na každém setkání, které během výuky proběhlo. Organizační stránka kurzu byla zajištěna výborně, každý frekventant obdržel výukové materiály v tištěné podobě, současně byly tyto k dispozici i v e-learningové aplikaci, která navíc umožnila opakování a procvičení jednotlivých výukových bloků individuálně. Celkově mi kurz otevřel nový pohled na možnosti efektivní přípravy, řízení, kontroly a vyhodnocení projektů včetně projektů financovaných z tuzemských či evropských dotačních titulů.

Ing. Miloš Čejka

odbor životního prostředí a zemědělství
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

„Kurz „Manažer projektu“ mi umožnil vstoupit do projektového řízení a seznámit se s touto formou řízení, která ve světě rychlého rozhodování a flexibilního vývoje nových produktů nebo zavádění nových procesů nahrazuje liniové řízení.
Výuka byla vedena profesionály z oblasti projektového řízení s rozsáhlými praktickými zkušenostmi. Aplikace přednášené teorie na cvičných příkladech již v průběhu přednášek byla velmi přínosná. Lektorky aktivně reagovaly na dotazy a podaly srozumitelný výklad projektového řízení.
Moje volba absolvovat kurz v Centru evropského projektování a.s., Hradec Králové byla šťastná.“

Dana Jašíková

Soukromá osoba

Absolvoval jsem kurz „Manažer projektu“, tento kurz jsem si zvolil, abych si rozšířil své teoretické i praktické zkušenosti při řízení projektů neboť se zabývám od roku 2007 dotačním poradenstvím. Organizace kurzu byla velmi dobře připravená včetně materiálového a technického zajištění. Obdrželi jsme přehledné a srozumitelné studijní materiály včetně id k e-learningové formě studia. Celý kurz probíhal v příjemném a přátelském pojetí. Prostřednictvím zkušených lektorů jsme se postupně seznamovali s řízením projektů především dle IPMA. Vystupování lektorů bylo vždy příjemné a výklad probírané látky byl srozumitelný, také nám byly ochotně zodpovězeny všechny naše všetečné dotazy. Obohacením kurzu byly časté workshopy a diskuze na probírané téma. Celý kurz byl zakončen zkouškou a úspěšní z nás obdrželi certifikát.
Za kvalitní úroveň kurzu patří poděkování všem lektorům a především pak paní ředitelce CEP paní Ing. Ivě Krunčíkové.
Doporučuji všem, kdo se profesně zabývají vyřizováním dotačních žádostí i řízením projektů tento kurz absolvovat neboť teprve poté získají patřičný ucelený přehled o projektovém řízení včetně ujasnění si jednotných postupů i odborné terminologie dle příslušných standardů.

Bc. Pavel Chudý

dotační poradce
Hradec Králové

Kurz byl pro mne velkým přínosem. I když jsem  v profesním životě ( více než 30 let) zvyklá řídit různorodé akce, většinou s úspěchem, teprve tento kurz mne naučil jak řídit ne živelně, ale efektivně. Fandím a děkuji  celému lektorskému týmu. Naučili mě   řídit efektivně čas strávený u jednotlivých činností. Doporučuji každému, jehož úkolem je řídit jakoukoliv akci.

Ing. Mgr. Václava Hůlková

Soukromá osoba

O nás

Proč CEP?

 • Jsme první organizací, která získala autorizaci k udělování profesní kvalifikace Manažer projektu, Administrátor projektu na území ČR.
 • Náš školící tým tvoří lidé s mnohaletou praktickou zkušeností v oblasti projektového řízení, jak v komerční, tak nekomerční oblasti.
 • Naše kurzy probíhají v učebnách s výborným technickým zázemím a příjemnou atmosférou.
 • Vedle získání certifikace Manažer projektu či Administrátor projektu na národní úrovni slouží naše rekvalifikační kurzy i jako adekvátní příprava pro získání mezinárodního certifikátu IPMA.

Co Vám můžeme nabídnout?

Dotační management

Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby spojené s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů. Našimi klienty jsou zástupci soukromého i veřejného sektoru. Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů, získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

Veřejné zakázky

Nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zajišťujeme poradenství, přípravu a organizaci procesu zadávání veřejných zakázek, kontrolu zadávacích řízení a jejich administrace, přípravu nabídek uchazečů do výběrových řízení.

Lektorská činnost

Nabízíme praktické otevřené i interní kurzy šité na míru Vašim potřebám. Realizujeme kurzy v oblasti projektového řízení, dotačního managementu a veřejných zakázek. Přijedeme za Vámi nebo Vás zveme do našich školících prostor v Hradci Králové. Naši lektoři mají praktické zkušenosti s přípravou a řízením projektů a organizací veřejných zakázek. Naše školení kladou důraz na praktické procvičení probírané problematiky (např. formou cvičení ve skupinách, případové studie apod.).

Firemní a vzdělávací akce

Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organizovaných v rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů a kompletní zajištění akcí pořádaných veřejnou správou nebo firmami.

Koncepce, výzkum a inovace

Nabízíme zpracování a aktualizace tematických koncepcí, analýz a studií. Zabýváme se rozvojem inovačních systémů, vytváříme nástroje rozvíjející výzkumné a inovační prostředí klienta. Zajišťujeme terénní šetření v mnoha oblastech.

Regionální rozvoj

Nabízíme zpracování strategických plánů rozvoje a tematických odborných koncepcí. Zabýváme se zpracováním regionálních analýz a poradenskou činností v oblasti rozvoje regionu.

Kontakt

Centrum evropského projektování a.s.

Centrum evropského projektování a.s.

Hana Zitko
Tel: +420 495 582 686
GSM: +420 724 971 707
e-mail: zitko@cep-rra.cz
Místnost 305
Československé armády 954/7
500 03  Hradec Králové
www: www.cep-rra.cz

Kde nás najdete?

Centrum evropského projektování a.s.

 • Československé armády 954/7
 • 500 03 Hradec Králové

 • info@cep-rra.cz
 • +420 495 582 667
Řízení projektu

Kontaktní formulář